Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Międzyzdroje zaprasza do udziału w przetargu.

Nadleśnictwo Międzyzdroje

Ul. Niepodległości 35

72-500 Międzyzdroje

ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych z możliwością przechowywania sprzętu rolniczego na powierzchni 0,0100 ha.

 

Wykaz gruntów do wydzierżawienia :

 

oddz.

użytek

klasa

działka

pow.

gmina

obręb

28m

R

V

28/6

0,1732

Wolin

Wisełka

28m

R

V

28/7

0,0882

Wolin

Wisełka

 

Cena wywoławcza netto wynosi: 110,00 zł na rok.

 

Przetarg odbędzie się dnia  27.11.2017r. o godz. 1000 w siedzibie nadleśnictwa w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 35. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg  dzierżawa” w nadleśnictwie do dnia 27.11.2017r. do godz. 930.

           

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta z wykazem osób upoważnionych do 

  reprezentowania firmy,

- adres wydzielenia, nr działki, powierzchnię, rodzaj i klasę gruntu,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z postanowieniami umowy dzierżawy (wzór umowy 

  znajduje się w Nadleśnictwie) i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę,

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

Kryterium oceny ofert: cena 100%

 

Nadleśnictwo Międzyzdroje zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i odstąpienia od przetargu w każdym czasie lub jego unieważnienie bez podania  przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Dorota Hałas-Szymańska tel. 3217929 lub w siedzibie nadleśnictwa.